Statut

Statut Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez:

  Aleksandrę Chodasz, zwaną dalej Fundatorką, w dniu osiemnastego lutego dwa tysiące jedenastego roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dagmarę Wajdowicz w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ulicy Targowej 3 (Rep. A numer 1059/2011).

 2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Lutcza.
 2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cele Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań podnoszących kompetencje interpersonalne, społeczne i obywatelskie, a w szczególności:

 1. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działania budujące rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego;
 2. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, praw człowieka oraz wolności i swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 3. działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych w tym promocja i organizacja wolontariatu;
 4. działania służące wyrównywaniu szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działania podnoszące efektywność osobistą i zawodową;
 6. działania wspierające promocję i rozwój metod sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, coachingowej i superwizyjnej oraz tworzenie i realizacja programów i przedsięwzięć obejmujących działalność naukową, edukacyjną, oświatową, wychowawczą i kulturalną w zakresie wyznaczonym celami Fundacji;
  2. udział, organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, uroczystości, imprez kulturalno-oświatowych i akcji społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji;
  3. prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej sprzyjającej realizacji celów Fundacji w tym tworzenie stron internetowych, wydawanie i dystrybucję książek, czasopism, gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, broszur, płyt CD, DVD i wydawnictw specjalnych;
  4. działalność reklamową, w tym działania z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi;
  5. działalność charytatywną w zakresie sprzyjającym realizacji celów Fundacji;
  6. współpracę i budowanie koalicji i partnerstw z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi, naukowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami związkowymi, samorządowymi, instytucjami państwowymi i środkami masowego przekazu w zakresie realizacji inicjatyw zbieżnych z określonymi w statucie celami statutowymi;
  7. występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych z celami statutowymi Fundacji,
  8. współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
  9. organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
 5. Określona w statucie działalność Fundacji, stanowiąca działalność pożytku publicznego, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie - z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji.

III. Majątek Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyła Fundatorka, wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego,
  2. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  3. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z tych źródeł,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. pożyczek
  7. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
  8. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innych przypadkach Zarząd odrzuci spadek.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 7. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 9

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Organy Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 11

 1. Zarząd jest powoływany przez Fundatorkę i składa się z nie mniej niż 2 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundatorka może wejść w skład Zarządu.
 4. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji członka Zarządu.

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  2. opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych i regulaminów,
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  7. powoływanie Dyrektora Biura Fundacji i innych pracowników odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla członków Zarządu i innych pracowników Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, jednomyślnie.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, jednoosobowo.
 5. Do realizacji i oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i ekspertów.
 6. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

V. Zmiany Statutu

§ 13

Wszelkie decyzje w kwestii zmiany statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji, podejmuje Zarząd, w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

VI. Likwidacja Fundacji

§ 14

 1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku zagrożenia wyczerpania środków finansowych.
 2. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, na podstawie uchwały zapadającej jednomyślnie.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na mocy uchwały Zarządu na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami określonymi w § 6 niniejszego Statutu.

VII. Postanowienia końcowe

§ 15

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 16

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zapadającej jednomyślnie.

§ 17

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa.